DOCHÁDZKA - MODUL INTRAWEB

Dochádzkový systém umožňuje používať taktiež tenkého klienta. Prostredníctvom internetového prehliadača je možné sledovať dochádzku zamestnancov, žiadať o dovolenku, schvaľovať dochádzku, atď. Zákazníci, ktorí využívajú stravovací alebo mzdový systém môžu využiť spoločné webové rozhranie pre všetky tieto aplikácie. Stačí jedno prihlásenie a všetky informácie sú na jednom mieste.

Osobné údaje 

Aplikácia umožňuje zobraziť osobné údaje zamestnanca. Ide napríklad o Meno, Priezvisko, Dátum narodenia a pod. Údaje, ktoré sa budú zobrazovať (možno ich obmedziť prístupovými právami) v Intrawebe sa nastavia v programe Dochádzka.

Dochádzka zamestnanca 

V aplikácii je možné sledovať prehľad všetkých operácií (udalostí), ktoré boli zaznamenané dochádzkovým terminálom, vložené užívateľom do pôvodnej dochádzky alebo aplikáciou Intraweb. Ide napríklad o operácie „Služobná cesta, Príchod, Odchod, Dovolenka a pod.

Spracovaná dochádzka 

V Intrawebe je zobrazený celkový prehľad záznamov spracovanej dochádzky. V zozname sú uvedené jednotlivé dni v mesiaci a k nim vykonané operácie s hodnotami odpracovanej doby v zátvorke. Spracované intervaly majú definovaný začiatok, koniec, skutočnú i započítanú dĺžku pracovnej doby, priradenú zmenu, podľa ktorej sa môže líšiť zaokrúhlenie tohto intervalu. Všetky vlastnosti systém nastaví podľa definovaných podmienok. V hornej časti obrazovky je možné si zvoliť, za aké obdobie sa majú údaje o spracovanej dochádzke zobraziť. 

Denné výsledky

Aplikácia zobrazuje údaje o denných výsledkoch zamestnanca. Sú tu uvedené odpracované hodiny v jednotlivých dňoch mesiaca. V dolnej časti zoznamu je súčet hodín pre jednotlivé stĺpce. V ľavej časti zoznamu môže byť zobrazené farebné označenie. Farby ukazujú, ku ktorým dňom je dochádzka schválená a aké úrovne dosahuje. Úrovne schválenia dochádzky môžu byť tri (zelená, žltá, červená). Po nastavení je možné vykonávať editáciu hodnôt. Je možné zvoliť, za aké obdobie sa majú údaje o denných výsledkoch zobraziť. 

Mesačné výsledky

V Intrawebe sa zobrazuje celkový prehľad záznamov spracovanej dochádzky. V zozname sú zobrazené kódy (označenia) a textový popis časovej zložky vystihujúci jej použitie (Odpracovaná doba, Celkový nadčas a pod.). Ďalšie údaje v stĺpcoch sa vzťahujú k príslušnej časovej zložke a hodnoty sa vypočítajú podľa vlastností tejto zložky. 

Variabilné výsledky

Pokiaľ firma používa variabilné (napríklad týždenné) obdobie, je možné v aplikácii zobraziť celkový prehľad záznamov spracovanej dochádzky za vybrané variabilné obdobie. Variabilné výsledky zobrazujú rovnaké informácie o dochádzke akurát za iné období než Mesačné výsledky. 

Variabilné výsledky - denné

Pokiaľ firma používa variabilné (napríklad týždenné) obdobie, je možné v aplikácii zobraziť údaje o denných výsledkoch zamestnanca za vybrané variabilné obdobie. Variabilné výsledky zobrazujú rovnaké informácie o dochádzke ako Denné výsledky, akurát za iné obdobie. 

Kalendár

Aplikácia ukazuje priradený kalendár pre jednotlivé dni v mesiaci. Zamestnanci majú priradený konkrétny kalendár, ktorým majú stanovený fond pracovnej doby. Kalendár je zostavený z jednotlivých zmien, ktoré je treba nastaviť v programe Dochádzka. Zoznam zobrazuje nasledujúce údaje:
  • zoznam dní vybraného mesiac
  • kód (označenie) zmeny 
  • popis o akú zmenu sa jedná
  • štandardná doba začiatku a konca zmeny vo formáte HH:MM 
  • pri pružnej pracovnej dobe sa zobrazuje štandardná doba začiatku a konca pevnej časti zmeny vo formáte HH:MM
  • dĺžka zmeny vo formáte HH:MM. Dĺžka zmeny určuje počet hodín, ktoré tvorí fond pracovnej doby. Dĺžka zmeny nemusí súhlasiť (a väčšinou nesúhlasí) s výpočtom rozdielu medzi začiatkom a koncom zmeny. Rozdiel je tvorený povinnými (evidovanými a neplatenými) prestávkami v práci.

Prehľad plánovaných zmien

Aplikácia zobrazuje zoznam naplánovaných zmien. V prehľade plánovaných zmien sú uvedené rovnaké dáta ako u plánovaných kapacít len v inom pohľade na tieto dáta. Stĺpce prehľadu plánovaných zmien sú podobné ako v Kalendári. 

Plánovanie kapacít (individuálne kalendáre)

V Intrawebe sú zobrazené naplánované kapacity na zvolený mesiac. V prehľade je zamestnanec a k nemu po dňoch naplánované zmeny na vybraný mesiac. Pod prehľadom je zobrazená legenda s popisom použitých skratiek v naplánovaných zmenách. Podľa nastavení v programe sa v zozname môže zobraziť viac zamestnancov.

Monitorovanie

V Intrawebe je možné sledovať prítomnosť či neprítomnosť osôb na pracovisku. Ak sa načítavajú dáta z terminálu napríklad každé 2 minúty, môžete v monitorovaní zobrazovať aktuálnu prítomnosť zamestnancov v práci s oneskorením maximálne 2 minúty. V zozname možno zobraziť zamestnanca prítomných / neprítomných alebo všetkých zamestnancov. Je možné vybrať iba zamestnancov požadovaného rozdelenia (strediska). Zoznam zobrazuje stav prítomnosti pracovníkov a k nim prehľad záznamov vykonaných operácií. Pod zoznamom je uvedený počet prítomných a neprítomných osôb. 

Vloženie dochádzky 

V Intrawebe je možnosť vkladať manuálne dochádzku v povolenom rozsahu. Pokiaľ je to v programe Dochádzka nastavené môžete zadať dátum a čas operácie. Ďalej vyberiete operáciu a vložíte do pôvodnej dochádzky. V nastavení je možné povoliť napríklad vkladanie dochádzky pre viac dní a pre vybranú osobu zo zoznamu.

Schvaľovanie dochádzky

V aplikácii je možné schváliť dochádzku. Schvaľovanie môže mať nasledujúce tri úrovne:
  • nastavenie dátumu spracovania - prvá úroveň - zelená.
  • nastavenie dátumu skontrolovania - druhá úroveň - žltá.
  • nastavenie dátumu schválenia - tretí úroveň - červená.
V aplikácii sa zobrazí schválenie v ľavej časti zoznamu Denných výsledkov.

Plánovanie absencií

V aplikácii je možné jednoducho naplánovať absenciu a vložiť ju do databázy. Zo zoznamu sa vyberie absencia (Dovolenka, Náhradné voľno), zadajú sa dáta od - do a vloží sa do databázy. Naplánovaná absencia sa následne zobrazí v zozname plánovaných absencií. Absencie je možné v zozname zrušiť.

Intraweb Plus

Doplnok štandardného Intrawebu umožňuje tlač výstupných zostáv vo formáte pdf. Štandardne sú k dispozícii zostavy zobrazujúce individuálnu dochádzku a taktiež sumárna zostava, ktorá zobrazuje zoznam zamestnancov s ich mesačnou dochádzkou. 

Přílohy
pdfINTRAWEB_dochádzka [pdf, 3100 kB]