DOCHÁDZKA - PRINCÍP PRÁCE

Každý zo zamestnancov dostane osobné identifikačné médium. V programe môžete nadefinovať až 90 rôznych operácií pre prechod terminálom (príchod do práce, odchod k lekárovi, odchod na služobnú cestu, odchod na iné pracovisko, dovolenka atď. ...). Pre každú operáciu môžete definovať správanie sa pri ďalšom automatizovanom spracovaní.

 

Pracovník príde so svojím ID médiom k dochádzkovému terminálu, zvolí operáciu, ktorú chce vykonať a priloží ID médium k čítaciemu zariadeniu. Údaje o prechode sú zaznamenané v pamäti terminálu a sú zasielané do zberného počítača. Pokiaľ je terminál pripojený k zámku (bráne, závore, turniketu, …) umožní vstup do objektu.

 

 

Načítané a spracované dáta z terminálov Vám program prehľadne graficky zobrazí s možnosťou manuálnej úpravy. Do už zobrazených dát môžete vkladať operácie a upravovať jestvujúce záznamy. Všetky vykonané zmeny sú zvýraznené tak, aby ručná úprava dát bola zreteľne označená. U vložených údajov je zaznamenané meno užívateľa, ktorý úpravu vykonal. Pôvodné dáta z terminálu zostanú zachované.

 

Pomocou prepracovaného systému prístupových práv môžete editáciu dochádzky obmedziť iba pre osoby, ktoré majú právo dochádzku upravovať.

 

V prípade viaczmennej prevádzky program DOCHÁDZKA automaticky pri spracovaní dochádzky priradí zamestnancovi odpracovanú zmenu, vypočíta príplatky za poobednú a nočnú zmenu, prípadne príplatky za sobotu a nedeľu

 

Samozrejmosťou je výpočet nadčasov. Program DOCHÁDZKA vypočíta nadčas a oprávnená osoba (majster, vedúci oddelenia) môže rozhodnúť, koľko nadčasu bude preplatené, prevedené do nasledujúceho mesiaca, prípadne stornované.

 

Ak, že požadujete spracovanie v inom ako mesačnom intervale, môžete si tento interval ľubovoľne nastaviť (1,2,4 týždne, 10 dní, …).

 

Program Vám poskytne komplexné údaje o dochádzke pre spracovanie miezd. Ukáže využívanie pracovnej doby zamestnancov i celej firmy a spracuje veľké množstvo tlačových podkladov pre mzdy. V editore zostáv je možno vytvárať vlastné tlačové zostavy a exporty!


Přílohy