Dochádzka 4

V nedávnej minulosti bola uvedená do prevádzky nová verzia programu – DOCHÁDZKA 4, ktorá obsahuje nemalé množstvo nových vlastností a možností. Dôraz bol kladený na zlepšenie a zjednodušenie práce pri spracovaní dochádzky. Hlavnou a významnou zmenou je kompletné prepracovanie obrazovky editácie dochádzky. Popis hlavných zmien nájdete nižšie.

 Užívateľské prostredie

 • nové grafické prostredie programu
 • rýchle menu v dvoch režimoch – len ikony, ikony s popisom
 • implementácia „Drag & Drop“ pri priraďovaní kalendára, ID média, rozdelení osoby v karte zamestnanca
 • možnosť zmeny obdobia kliknutím na názov mesiaca v aplikácii vpravo dole
 • nové zobrazenie všetkých priradených rozdelení zamestnanca v jednom zoznamu v karte zamestnanca

Editácia dochádzky

 • okno editácie dochádzky má užívateľsky definovanú veľkosť a neobmedzený počet stĺpcov pre zobrazenie denných výsledkov
 • ku grafickému dennému náhľadu dochádzky doplnený i textový denný náhľad podľa pôvodnej dochádzky
 • v grafickom náhľade doplnená možnosť voliteľne zobraziť začiatok a koniec zmeny zvolenou farbou
 • možnosť vloženia poznámky k jednotlivým dňom v editácii dochádzky
 • možnosť vloženia poznámky u vložených mzdových položiek v editácii dochádzky
 • možnosť vloženia poznámky u plánovania absencií
 • zobrazenie fotografie zamestnanca
 • zobrazenie príznaku spracované v mzdách priamo vo formulári editácie

Zobrazenie denných výsledkov

 • možnosť nastavenia ľubovoľného počtu stĺpcov s dennými výsledkami v grafickom náhľade
 • možnosti zobrazenia ľubovoľnej hodnoty vypočítanej vzorcom
 • možnosti priamej editácie ľubovoľného denného výsledku v prehľade
 • možnosť nastavenia farby zvoleného denného výsledku na základe podmienky (napríklad záporné hodnoty červenou farbou)

Zobrazenie mesačných výsledkov

 • možnosť nastavenia ľubovoľného počtu mesačných výsledkov v paneli mesačných výsledkov
 • možnosti zobrazenia ľubovoľnej hodnoty vypočítanej vzorcom
 • možnosti priamej editácie ľubovoľného mesačného výsledku
 • možnosť nastavenia farby zvoleného mesačného výsledku na základe podmienky (napríklad záporné hodnoty červenou farbou)

 

V dolnej oblasti formulára editácie dochádzky sú doplnené na záložkách tieto zoznamy

 • zoznam záznamov spracovanej dochádzky
 • záznamy pôvodnej dochádzky
 • história prechodov
 • absencia
 • mesačné výsledky
 • výsledky za variabilné obdobie
 • výsledky obmedzení
 • mzdové položky
 • výroba

Nastavenia systému, bezpečnosť, databáza


Zabezpečenie

 • nastavenie zabezpečenia - K priradeniu členov ku skupinám pre zabezpečenie pre aplikáciu doplnené nastavenie platnosti od a platnosti do - teraz právo užívateľa aplikácie vidieť zamestnancov v priradených skupinách pre zabezpečenie v aplikácii závisí taktiež na platnostiach priradení daných zamestnancov v daných skupinách a aktuálne zvolenom období
 • synchronizácia skupín pre zabezpečenie v aplikácii podľa rozdelenia teraz synchronizuje aj platnosti priradení zamestnancov
 • implementácia SHA1 a MD5 pre kódovanie hesiel v module Intraweb

Formuláre, nastavenia

 • do formulára zmeny doplnená voľba "Aktívne". V kalendári sa už nebudú ponúkať neaktívne zmeny.
 • vo formulári kalendáre doplnená poznámka
 • vo formulári operácia dochádzky doplnený príznak „systémová“. Pri priradení operácií pre výpočet nadčasov a príplatkov sú ponúkané iba nesystémové operácie.
 • rozšírenie modulu Výroba o zadávanie času od – do
 • vo formulári terminál doplnené priradenie na rozdelenie
 • pri rušení záznamu v zoznamoch sa v otázke už nezobrazujú hodnoty polí, ktoré užívateľ nemá právo čítať.

Databáza, nastavenia systému

 • Nový systém aktivácie programu
 • Pri spúšťaní agentov doplnená kontrola na nedokončenú reštrukturalizáciu. Pokiaľ je spustená úloha služby potom agent, ktorý realizuje danú úlohu, skontroluje, či prebieha reštrukturalizácia, a v prípade, že áno (alebo nebola správne dokončená), potom danú úlohu nevykoná.
 • Doplnená možnosť spúšťať skripty (užívateľské funkcie) ako udalosti pri spustení a ukončení aplikácie.
 • Do nastavení exportu vo formulári nastavenia aplikácie doplnená voľba: "Voľba rozdelení pred exportom". Možno teda exportovať dáta do mzdového systému postupne po strediskách.
 • Prepracovaný dialóg pre pripojenie k databáze, možnosť vytvorenia databázy priamo z programu.
 • Prístup do centra podpory zákazníkov (helpdesk) priamo z programu.
 • Podpora UNICODE - Unicode je jednotný globálny štandard pre kódovanie znakov všetkých existujúcich abecied, ktorý odstraňuje nutnosť používať pre rôzne jazykové prostredia rôzne kódové stránky pre kódovanie znakov abecedy. V praxi to napr. znamená, že programy podporujúce Unicode používajú na rôznych jazykových verziách Windows jednotné kódovanie znakov a pri zmene prostredia nedochádza k deformácii textu, ktorý bol vytvorený v inom jazykovom prostredí, a ktorý obsahuje diakritiku. To sa týka ako prostredia programu, tak aj dát zapísaných v prostredí programu.

Výpočet

 • Nadčasy sú teraz ako samostatný zoznam. Operácie nadčasov sú teraz priraďované jednotlivým nastaveniam nadčasov. Jednotlivé záznamy nastavení nadčasov sú v kalendári priraďované metódou presúvania záznamov zo zoznamu dostupných nadčasov do zoznamu priradených nadčasov. U priradených nadčasov v kalendári sa zadáva platnosť od a platnosť do kedy je nadčas v kalendári platný. Teraz stačí definovať vlastnosti nadčasu raz a priradiť ho k viacerým kalendárom.
 • Príplatky sú teraz ako samostatný zoznam. Jednotlivé záznamy nastavení príplatkov sú v kalendári priraďované metódou presúvania záznamov zo zoznamu dostupných príplatkov do zoznamu priradených príplatkov. U priradených príplatkov v kalendári sa zadáva platnosť od a platnosť do kedy je príplatok v kalendári platný. Teraz stačí definovať príplatok raz a priradiť ho k viacerým kalendárom.
 • Nastavenie výpočtov výsledkov vzorcom je teraz ako samostatný zoznam. Jednotlivé záznamy nastavenia výpočtu výsledku sú v kalendári priraďované metódou presúvania záznamov zo zoznamu dostupných nastavení výpočtu výsledkov do zoznamu priradených nastavení. U priradených nastavení výpočtu v kalendári sa zadáva platnosť od a platnosť do kedy je nastavenie výpočtu v kalendári platné. Teraz stačí definovať vzorec pre časovú zložku raz a priradiť ho k viacerým kalendárom.
 • Nástroj pre priradenie nadčasov, príplatkov a vzorcov do vybraných kalendárov – v prípade vytvorenia alebo zmeny výpočtu nadčasov, príplatkov alebo použitia vzorcov stačí zmeniť definíciu v číselníku a zmeny sú vykonané vo všetkých kalendároch, v ktorých je nadčas (príplatok alebo vzorec) použitý.
 • Rozšírené možnosti výpočtu výsledkov vzorcom

o   doplnené premenné predstavujúce už vypočítané hodnoty časových zložiek. Premenné predstavujúce už vypočítanú časovú zložku vzorcom majú prefix _HV_..., _DV_..., _KV_... .

o   doplnené premenné hodnôt časových zložiek z predchádzajúceho dňa pri výpočte vzorcom denných výsledkov, tieto premenné začínajú dvoma podčiarkovníkmi __, rovnako ako už súčasné premenné u mesačných a variabilných výsledkov.

o   do nastavenia vzorcov vo vlastnostiach typov časových zložiek doplnená voľba "Zrušiť záznam s nulovým výsledkom". Táto voľba určuje, či záznamy s nulovou hodnotou všetkých zložiek (dni, hodiny, kalendárne dni) budú, pri výpočte výsledkov dochádzky, z databázy zrušené.

 • Do nastavenia vlastnosti časovej zložky mzdy doplnená voľba: "Neprepočítavať mesačný výsledok". Táto voľba môže byť užitočná pri importe mesačného výsledku z externého zdroja dát, alebo pokiaľ je umožnená editácia daného mesačného výsledku užívateľom, ktorý môže byť potom ďalej použitý vo vzorcoch pre výpočet ďalších mesačných výsledkov.

 

Množstvo ďalších drobných úprav a vylepšení …