HODNOTENIA A TESTY

V tomto module je implementovaná funkcionalita umožňujúca tvorbu rôznych šablón hodnotenia a testov.

 

Šablóna hodnotenia predstavuje predpis hodnotenia, tzn. zoznam rôznych kritérií hodnotenia v definovanom poradí s definovanou množinou odpovedí. Tým je potom priradená bodová hodnota.

 

Šablóna hodnotenia môže byť použitá v školeniach, pre ohodnotenie účastníka školenia, školiteľa či samotného školenia. Výsledkom je vždy súčet bodov získaných podľa kritérií hodnotenia, ktoré prislúchajú hodnotenému subjektu.

 

Praktickým využitím môže byť napr. už spomínaná šablóna hodnotenia účastníka školenia. Hodnotiaca osoba by podľa definovanej šablóny hodnotenia mala ohodnotiť každého účastníka školenia. Tým dostane každý účastník určitý počet bodov a podľa toho možno následne posúdiť úspešnosť účastníka školenia.

 

Šablóny testov sú zoznamom otázok v definovanom poradí. Každá otázka má vyhradenou správnu odpoveď a spôsob vyhodnotenia odpovede. Výsledkom testu je súčet bodov, ktoré vyjadrujú overený objem vedomostí testovanej osoby.

 

Šablóny hodnotenia aj testy možno taktiež využiť v module Výberového konania pre posudzovanie uchádzačov výberového konania v jednotlivých kolách výberového konania.