PRINCÍP PRÁCE

Evidencia stravníkov

V databáze programu JEDÁLEŇ sú uložené informácie o všetkých stravníkoch. Každý stravník má pridelenú jednu, alebo viac identifikačných kariet, zaradených do kategórií a cenových hladín. Stravníci sa môžu deliť do skupín pre vytváranie prehľadových zostáv (napr.: zamestnanci, návštevy, externí...). Pre každú kartu stravníka je priradená kategória, určujúca cenu a veľkosť vydávaného jedla (využitie napr. v školskej jedálni, kde nižšie ročníky dostávajú menšie porcie). Na každú pridelenú kartu je možné povoliť viacnásobné odbery, napríklad pre odber do nosičov jedál.

Každému stravníkovi sa určuje spôsob vyúčtovania:

  • kreditný:  pre každú stravovaciu kartu je vedený samostatný kreditný účet, z ktorého sa odpisuje cena objednaného jedla podľa zaradenia do cenových hladín. Financie na kreditný účet vkladá individuálne každý stravník podľa svojho uváženia a súčasných možností hotovostne, alebo prevodom prostredníctvom peňažného ústavu. Stravník má možnosť kedykoľvek zistiť svoj aktuálny kredit na displeji objednávkového terminálu, alebo v počítači. Pri vyčerpaní kreditu nie je ďalej možné objednávať stravu a musí dôjsť k navýšeniu kreditu, alebo je možné stravníkovi povoliť možnosť čerpať záporný kredit.
  • zrážkový: v tomto prípade prebieha vyúčtovanie vždy spätne za určité obdobie (väčšinou mesiac) a vypočítané sumy sú uhradené zrážkou zo mzdy. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade má stravník kedykoľvek možnosť zistenia stavu svojho účtu od začiatku obdobia.
Pri ukončení stravovania stravníka (koniec pracovného pomeru, alebo ukončenie štúdia) prebehne uzatvorenie jeho účtu do nuly a vrátenie alebo doplatenie zostávajúceho kreditu. Vrátená stravovacia karta môže byť pridelená podľa potreby novým stravníkom.

Nastavenie stravovacích zvyklostí

Stravovací systém dovoľuje užívateľské nastavenie všetkých parametrov prevádzky podľa potreby, alebo už zaužívaných zvyklostí jedálne, akékoľvek obmedzenia si stanoví samotná obsluha. Pracovať je možné s ľubovoľným počtom druhov a typov jedál, ktoré môžu byť objednávané na ľubovoľný čas dopredu. Konkrétne prevádzkové vlastnosti záležia na type použitého objednávacieho terminálu.

Systém rozlišuje niekoľko možností práce s druhmi jedál

  • hlavné jedlo: bežné jedlo, ktoré si je možné objednávať a rušiť samostatne (obed, večera)
  • príloha: jedlo, ktoré je súčasťou hlavného jedla (polievka, šalát)
  • doplnkový predaj: jedlo, ktoré sa vydáva bez predchádzajúceho objednania (zákusok, mrazené jedlá)
Pre každý druh jedla, prípadne jeho typy sa stanovuje cena pre každú cenovú kategóriu. Medzi jednotlivými druhmi jedál je možné definovať väzby pre automatické objednávky. Každému jedlu sa určí, ako môže byť objednávané (ručne/terminál), čas, kedy sa vydáva a umiestnenie na klávesnici terminálu.

Objedávka jedla 

Stravu možno objednávať niekoľkými spôsobmi. Jednotlivé spôsoby možno vzájomne kombinovať podľa potreby zákazníka. Objednávky jedál sa prenášajú z terminálu do počítača. Obsluha počítača má možnosť manuálnej korekcie objednávok (napr.: doobjednať či zrušiť objednávku jedla po ukončení objednávania na termináli).

Objednávkový terminál

Ako objednávací terminál sú používané terminály, na ktorých si môžu stravníci objednávať, rušiť alebo meniť objednané jedlá na obdobie, ktoré určí obsluha systému. Voľba jedla a dňa pre objednávku prebieha cez klávesnicu a potvrdí sa priložením stravovacej karty. Na displeji terminálu je tiež zobrazovaný aktuálny stav kreditu každého stravníka.
Menu na jednotlivé dni, na ktoré sa objednáva (jedálniček) sa zostavuje v počítači. Do jedálničku je možné vkladať jedlá z databázy hotových jedál, alebo zaviesť nový typ jedla a uložiť ho pre opakované použitie.

Touchsreen 

Je to počítač s dotykovým LCD displejom, doplnený o čítačku identifikačných médií. Na tomto počítači je spustená aplikácia, ktorá komfortným spôsobom umožňuje objednávanie stravy. V tejto aplikácii sú taktiež dostupné informácie o výške kreditu, odoberanej strave, ...

Intraweb

Pomocou internetového prehliadača možno ľahko a komfortne prezerať jedálniček, objednávať stravu, prezerať informácie o mesačnom vyúčtovaní, stave kreditu. V prípade spoločnej inštalácie s naším dochádzkovým systémom, je „intrawebový klient“ spoločný pre dochádzku i jedáleň.

Výdaj jedla

Po uzatvorení objednávok sa informácie prenesú na výdajový terminál (modul doplnený väčšinou externým snímačom umiestneným pred výdajovým miestom). Použitý hardvér sa môže líšiť podľa počtu, charakteru a potrieb výdajových miest. Pri odbere jedla stravník iba priloží svoju kartu k snímaču, terminál vyhodnotí jeho objednávky a zobrazí príslušné informácie pre vydanie jedla.
Pre rýchlu orientáciu a viditeľnosť pre viacero kuchárov sa informácie zobrazujú na veľkom displeji. Tento zobrazí číslo jedla, ktoré mal dotyčný objednané a ďalej informácie o veľkosti a počte porcií jedla, prípadne doplnok jedla napr.: polievku, dezert. Fyzický výdaj jedla väčšinou potvrdzuje kuchár (osoba, ktorá vydáva jedlo) stlačením tlačidla a sám si tak riadi priebeh a rýchlosť výdaja. Neoprávnený alebo opakovaný odber je signalizovaný zvukovým signálom. Výdajový terminál vypisuje obsluhe informácie o celkovom množstve jednotlivých jedál a počty doposiaľ vydaných porcií. Prostredníctvom terminálu možno vydať jedlo bez objednávky napr. pre návštevu. Pre každé jedlo je nastavený časový interval, v ktorom prebieha výdaj daného druhu jedla, mimo tieto časy neprijíma terminál žiadne karty.

Vyhodnotenie podľa dochádzky

Pokiaľ je stravovací systém nainštalovaný spoločne s dochádzkovým systémom, tieto spolu vzájomne spolupracujú nielen v synchronizácii osobných dát stravníkov, ale predovšetkým na úrovni sledovania a vyhodnocovania odberov stravy podľa odpracovaných zmien. Každý zamestnanec má nárok iba na toľko dotovaných jedál, koľko za sledované obdobie odpracoval zmien. V dochádzkovom softvéri možno nakonfigurovať položku „stravenky“, ktorá sa vypočítava podľa stanovených zákonitostí (po akej dobe, za akých podmienok vzniká nárok). Tieto dochádzkové informácie preberá stravovací systém a prepočítava sumy za odobranú stravu. Odobrané porcie nad limit dopláca zamestnanec v plnej výške bez dotácií podniku. Týmto postupom je zaistený výstup informácií o platbách za stravu pre mzdový alebo účtovný systém bez nutnosti ďalších zásahov.

Přílohy