ŠKOLENIA

Samostatný modul Školenia umožňuje evidovať už realizované školenia osôb a tiež ich efektívne organizovať a plánovať. V rámci plánovania školení možno predbežne registrovať predpokladané náklady na školenie. Pri každom školení je možné definovať rôzne typy nákladov odvíjajúcich sa podľa počtu školených osôb alebo nezávisle na tomto počte. Náklady na školenie možno potom taktiež sledovať aj na úrovni jedného zamestnanca.

 

Povinnosť absolvovať školenia je možné definovať niekoľkými spôsobmi:

  • podľa pracovného miesta (t.j. skupine osôb) - pre dané pracovné miesto sa definuje zoznam požadovaných školení. Následne všetci zamestnanci zaradení na toto pracovné miesto musia určené školenie absolvovať.
  • individuálne - vložením návrhu na školenie iba pre konkrétneho zamestnanca, príp. zápisom záznamu o absolvovaní školenia s príznakom „Povinné“.
  • školenie zvyšujúce úroveň zručností - ak je na pracovné miesto požadovaná vyššia úroveň zručností, než aké má aktuálne dosiahnuté daný zamestnanec a je definované školenie, ktoré mu umožní dosiahnuť požadovanú vyššiu úroveň - automaticky sa školenie ponúkne ako povinné pre daného zamestnanca.

 

V prehľadnej forme sú všetky požadované školenie zobrazené vo formulári „Požadovaných školení“. Tu je možné filtrovať rôznym spôsobom zamestnanca, typy školení a tiež dátum konca platnosti školenia.

 

Ďalšou funkciou v rámci tohto formulára je možnosť vloženia návrhu na školenie.

 

Existuje niekoľko ciest k definovaniu školenia. Od najjednoduchšej, kde je možné priamo v rámci formulára požadovaných školení vložiť záznam o absolvovanom školení, cez vytvorenie návrhu na školenie ako medzistupňa, až po nutnosť potvrdenia návrhu školenia, ktorý môže byť delegovaný napr. na iného zamestnanca, než ktorý definuje návrhy na školenie.

 

Jednoznačnú informáciu o zozname povinných školení a o histórii už absolvovaných školení pre daného zamestnanca možno získať na karte daného zamestnanca.

 

Pre vyhodnotenie školení, a teda nastavenie úspešnosti jednotlivých účastníkov školenia možno využiť funkčnosť ďalšieho modulu programu Personalistika Hodnotenie a testy.