AUTOMATIZOVANÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným, ako evidencia dochádzky. Systém ponúka riešenie objednávania stravy s použitím rovnakých ID médií, ktoré sa používajú na evidenciu dochádzky a prístupu. Stravník teda používa iba jeden kľúč pre niekoľko činností. 
Spôsob spracovania dát na počítači (u stredne veľkej jedálne sú to tisíce záznamov mesačne) poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného. Systém pracuje ako kreditný, alebo zrážkový, čím sa minimalizuje pohyb hotových peňazí a úplne odpadá práca s klasickými stravenkami, minimalizujú sa tak možnosti podvodov zo strany stravníkov aj personálu. Zavedenie takéhoto systému v praxi maximálne zefektívni a urýchli prevádzku celej jedálne a kuchyne.

Modularita

Modularita systému umožňuje jeho nasadenie nielen v jedálňach, kde prebieha iba objednávanie a výdaj jedál a stravu dodáva špecializovaná firma, ale aj v prevádzkach s vlastnou kuchyňou, kde sa využijú softvérové nadstavby pre normovanie a vedenie skladu surovín. 
Systém pokrýva celú problematiku závodných aj školských jedální bez obmedzenia kapacity. Uplatniť sa dá v malých firmách, kde sa podávajú iba obedy aj vo veľkých podnikoch s trojzmennou prevádzkou, kde môže byť systém doplnený napríklad modulom „kantína“ pre priamy predaj na stravovaciu kartu. Je možné tiež obsluhovať viac výdajní z jednej kuchyne s možnosťou rozdelenia stravníkov pre oddelené jedálne.

Přílohy