ZDRAVOTNÉ PREHLIADKY

Program PERSONALISTIKA umožňuje definovať povinnosť absolvovania zdravotných prehliadok pre zamestnancov. Tieto prehliadky môžu byť pravidelné, s možnosťou nastaviť časový interval opakovania, alebo jednorazové (napr. vstupná prehliadka).

 

Povinnosť absolvovať zdravotnú prehliadku je možné definovať dvoma spôsobmi:

  • podľa pracovného miesta (t.j. skupine osôb) - pre dané pracovné miesto sa definuje zoznam povinných zdravotných prehliadok. Následne všetci zamestnanci zaradení na toto pracovné miesto musia určené prehliadky absolvovať.
  • individuálne - absolvovaním individuálnej zdravotnej prehliadky, ktorá je definovaná ako periodická, sa stáva pre daného zamestnanca povinná, a podľa nastaveného časového intervalu platnosti daného typu prehliadky, je nutné znovu prehliadku absolvovať.

 

V programe je vytvorený nástroj - špeciálny formulár, ktorý umožňuje v prehľadnej forme monitorovať platnosť (resp. koniec platnosti) zdravotných prehliadok zamestnancov.

 

V rámci tohto formulára je implementovaná táto funkcionalita:

  • jednoduché filtrovanie zoznamu zamestnancov, dátumov konca platnosti prehliadok, typu prehliadok atď.
  • vkladanie zdravotných prehliadok, a to hromadne aj jednotlivo pre zamestnancov
  • poslanie pozvánok - vybraným zamestnancom možno poslať informačný email o nutnosti absolvovať zdravotnú prehliadku v stanovenom termíne.

 

Jednoznačnú informáciu o zozname povinných prehliadok a o histórii už absolvovaných prehliadok pre daného zamestnanca možno získať na karte daného zamestnanca.